x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA3 Kirjallinen viestintä II 3 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää kykyään kirjoittaa ruotsinkielisiä tekstejä ja omaksuu tieteellisen tekstin tunnusmerkit.

Sisältö

Kurssilla keskitytään käytännön kirjoitusharjoituksiin, jotka auttavat opiskelijaa tuottamaan argumentoivaa asiaproosaa. Lisäksi analysoidaan tekstejä käyttämällä lähiluvun menetelmää ja soveltamalla teoreettisia retoriikan ja diskurssianalyysin malleja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Yksilöopetus
Ryhmätyöskentely

Keskusteluja tekstirakenteista, materiaalin hankinnasta ja oikeakielisyydestä.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu tekstiharjoituksiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Strömquist, Siv, 2005: Skrivboken. Malmö: Gleerups.; Hellspong, L. & Ledin, P., 1997: Vägar genom texten. Lund: Studentlitteratur.; Hellspong, L.,2001: Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.; Oppitunneilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö