x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VARHAA1 Opetussuunnitelmatyö varhaiskasvatuksessa 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö
Kirsti Karila

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
- perehtyvät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen nykyiseen opetussuunnitelmajärjestelmään
- kehittävät opetussuunnitelmien laadintaan, arviointiin ja kehittämiseen liittyvää osaamistaan

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät opetussuunnitelmien laadinnan, arvioinnin ja kehittämisen teoreettisiin ydinkysymyksiin. Analysoinnin kohteena ovat opetussuunnitelmien perusteet, opetussuunnitelmat sekä käytännön opetussuunnitelmatyön prosessit, joissa rakennetaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen pedagogista jatkumoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 76 t 0 t

Tutoriaalit 8t, teoreettiset katsaukset 12t, työpajatyöskentely 12t, itsenäistä työskentelyä 76 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen ohjattuun opetukseen ja harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy harjoitustyön arvioinnin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nummenmaa, AR., Karila, K., Joensuu, M. & Rönnholm, R. 2007. Yhteisöllinen suunnittelu päiväkodissa. Tampere: Tampere University Press.
Heikka, J., Hujala, E. & Turja, L.
2009. Arvioinnista opiksi: havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel Oy.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2005. Oppaita 56. Stakes: Helsinki, 2. tarkistettu painos.
http://varttua.stakes.fi/NR/rdonlyres/DD04983E-D154-4FE4-90A1-E2690175BE26/0/vasu.pdf

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2000. Opetushallitus. Helsinki: Yliopistopaino.
http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1;443;5238;5504;5507

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Ammatillisia valmiuksia antavat aineopinnot (Lastentarhanopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö