x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VARHAP4 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö
Kaisu Viittala

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät leikin merkityksen lapsen varhaisvuosien keskeisenä toimintana
- ymmärtävät leikin oppimisen sisältönä ja kontekstina
- oppivat käyttämään leikkiä pedagogisena menetelmänä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään leikkiä kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin leikkiympäristöihin ja perehtyvät leikin havainnointiin, suunnitteluun, ohjaukseen ja leikin arviointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t

Tutoriaalit 8 t, teoreettiset katsaukset 14 t, työpajatyöskentely 20 t, itsenäisen työn projekti leikin ohjaamisesta päiväkodissa 14 t, itsenäistä työskentelyä 93 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen, projektityön hyväksyttävä suorittaminen. Tentitään kirjallisuus ja luennot.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin arvioinnin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Van Hoorn, J., Nourot, P.M., Scales, B. & Alward, K.R, 2003. Play at the center of curriculum. Merrill: Prentice Hall. 4. Painos. Sivut 1-170, 300-330, 363-390.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Ammatillisia valmiuksia antavat perusopinnot (Lastentarhanopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö