x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VARHPA5 Inklusiivinen varhaiskasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö
Kaisu Viittala
Edeltävät opinnot
Kasvatustieteen perusopinnot

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät inklusiivisen varhaiskasvatuksen perusteita
- tutustuvat vammaisuuden ja erilaisuuden erilaisiin tulkintatapoihin
- oppivat ymmärtämään ja omaksumaan myönteisen näkemyksen lasten ja lasten kehityskulun moninaisuuteen.
- tiedostavat toimintaympäristön muuttamisen merkityksen sekä lasten yksilöllisten että kaikille lapsille yhteisten toimintojen ja oppimisen mahdollistamisessa.

Sisältö

Varhaisvuosien erityiskasvatuksen ja esiasteen sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen perusteet ja käytännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 103 t 0 t

Teoreettisia katsauksia 12 t, tutoriaaleja 8 t ja työpajajoja 12 t sekä itsenäistä työskentelyä 103 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen tutoriaaleihin, teoreettisiin katsauksiin ja työpajoihin. Kirjallisuus ja luennot tentitään.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy kirjallisen tentin arvioinnin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viittala, Kaisu. 2006. Lasten yhteinen varhaiskasvatus. Erityisestä moninaisuuteen. Tampere University Press. Tampere: Juvenes Print – Tampereen Yliopistopaino Oy. Sivut 28-161, 183-189.
http://www.uta.fi/kirjasto/pdf/suoj/951-44-6577-6.pdf

Papatheodorou, T. 2005. Behaviour problems in the early years. New York: RoudledgeFalmer. Sivut 15-157.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, varhaiskasvatus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö