x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOKA6 Koulun pedagoginen kehittäminen ja praktikum III 8 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Edeltävät opinnot
Praktikum I ja Praktikum II hyväksytty suoritus. Katso lisätietoja harjoitteluoppaasta.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

- opiskelija tuntee keskeiset koulua ja opetusta koskevat säädökset ja määräykset
- opiskelija hahmottaa erilaiset koulun kehittämisen keinot ja mahdollisuudet
- opiskelija hankkii tietoa kunnan koululaitoksesta ja opetussuunnitelmasta ja ymmärtää oman vastuunsa ja roolinsa yhteiskunnassa ja opetussuunnitelman toteuttajana
- opiskelijan opettamisen taidot kehittyvät ja monipuolistuvat
- opiskelija perehtyy kouluyhteisön toimintaan työyhteisönä ja tunnistaa siihen liittyviä rooleja, positioita ja tehtäviä

Sisältö

Koulun pedagoginen ja hallinnollinen kehittäminen. Kouluun ja koulutukseen liittävät lait, asetukset ja muut säädökset. Oman opettajuuden kehittäminen. Koulun hahmottaminen kokonaisena toimintayksikkönä ja osana yhteiskuntaa. Kunnan koululaitos. Koulun opetussuunnitelma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Opetusharjoittelua kenttäkouluissa neljä työviikkoa. Opetusharjoittelu on mahdollista suorittaa Hämeenlinnan seutukunnalla ns. kenttäkouluverkostossa. Ennen opetusharjoittelua suoritetaan luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti. Opetusharjoittelun jälkeen harjoitustunneilla puretaan havaintoja ja kokemuksia tehtyjen raporttien perusteella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opetusharjoittelun (ks. Harjoitteluopas), harjoitteluraporttien ja kirjallisen kuulustelun hyväksytty suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pennanen, A. (toim.) 2007. Koulun johtamisen avaimia. PS-kustannus.

Opettajan työtä koskevat säädökset.
Koulun johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää ajankohtaista kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö