x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKAP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op

Yleiskuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kasvatusajattelun ja –käsitysten yhteyden filosofiaan sekä kasvatustoiminnan ja –instituutioiden yhteyden historiaan.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja eurooppalaisen kasvatusajattelun valtavirtoihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan suomalaisen kasvatuksen institutionalisoitumisen motiiveihin ja seurauksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 6 t 0 t

Pääaineopiskelijoille (ja vaihto-opiskelijoille) voidaan järjestää enintään 6 tuntia pienryhmäopetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena kertauskuulustelussa tai kahtena seuraavana yleisenä tenttipäivänä. Pääaineopiskelijoilla osallistuminen pienryhmäopetukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Anttila, A.-H. & Suoranta, A. (toim.), Ammattia oppimassa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 2001.

Siljander, P., Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Gaudeamus. 2003.

Tähtinen & al. (toim.), Kasvatus ja koulutuskysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. 2007. Luvut 1, 4, 14, 25 ja 26.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipedagogiikan perusteet (Sosiaalipedagogiikka)
Kasvatustieteiden yksikkö