x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATS4 Pro gradu -seminaari 10 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielmansa sekä käymään tutkielmia koskevaa tieteellistä keskustelua.

Sisältö

Työskentely on seminaarimaista ja sen yhteydessä käsitellään osanottajien laatimia tutkimussuunnitelmia ja valmistuneita pro gradu -tutkielmia. Tarvittaessa seminaarissa pidetään lyhyitä virikeluentoja. Seminaarityöskentelyä varten voidaan muodostaa aiheenmukaisia ryhmiä. Opiskelijat voivat vapaasti valita pro gradu -työn aiheensa ja ohjaajansa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari suoritetaan harjoitustyöllä, joka on pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Maisteriopintojen 2.vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarin oheislukemistona voidaan käyttää kirjoja Hakala: Graduopas. Gaudeamus 1999, sekä Hirsjärvi–Remes–Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä 1997.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävä opinnot (Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu