x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATS3 Tila, paikka ja aika 8 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
aluetieteen ja kunnallispolitiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Kandidaatin tutkinto
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilallisuuden dynamiikkaan. Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan teoreettisista ja metodologisista näkökulmista tilaan, paikkaan ja aikaan. Opiskelija oppii tunnistamaan moniin yhteiskunnallisiin ja luonnonprosesseihin kiinteästi liittyviä tilallisia ja ajallisia ulottuvuuksia. Kurssilla tarkastellaan erilaisten prosessien paikantumisen erityisyyttä sekä yhtä aikaa vaikuttavaa tilallisuuden skaalautuvaa luonnetta.

Sisältö

Kurssilla avataan keskeisimpiä tilaan ja paikkaan liittyviä teoreettisia jäsennyksiä. Tilateoreettisia jäsennyksiä tarkastellaan erityisesti muutosprosessien sekä kokemuksellisuuden näkökulmista. Kurssin keskeisinä teemoina ovat ylirajaiset käytännöt, paikkojen aistipaikantuminen sekä aika–tilojen muotoutuminen. Luennoilla avataan kaupungin kokemuksellisuutta, erilaisten suunnitteluprosessien paikantumista sekä arjen sosio-spatiaalista rakentumista. Kurssilla opetellaan katsomaan myös näkyvissä olevan ja narratiivisen jäsentämisen taakse kohti non-representaatioita, esimerkiksi analysoimalla tilallisten tunteiden syntymistä.

Tilateoreettisia näkökulmia pohjustavien luentojen lisäksi työskennellään lukupiirissä. Erilaisia teemoja availevien tapaustutkimustekstien kautta opiskelija saa valmiudet tilallisuuden ja ajallisen muutoksen käsitteellistämiseen. Lisäksi opiskelija oppii herkistymään tilallisuuden jatkuvalle muovautumiselle ja saa välineitä tämän muutosprosessin haltuunottoon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Kurssi rakentuu teemaan johdattavien teorialuentojen, itsenäisen työskentelyn ja lukupiirin varaan. Opiskelijat tutustuvat aihepiiristä jaettuihin artikkeleihin yhdessä tai pareittain ja esittelevät ne viikottaisessa lukupiirissä. Kurssin lopussa opiskelija kirjoittaa näkökulma esseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin lopuksi opiskelija kirjoittaa valitsemastaan aiheesta näkökulma esseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävä opinnot (Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu