x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATS2 Tutkimus ja teoria 8 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopinnot kandidaatintutkielmaa lukuunottamatta suoritettuna.

Yleiskuvaus

Kurssi kehittää opiskelijan itsenäisiä valmiuksia asettaa tutkimustehtävä ja muodostaa sitä tukeva teoreettinen näkökulma aiheen kannalta keskeisten käsitteiden avulla. Tätä varten kurssilla perehdytään keskeisiin ihmistieteellisen tutkimuksen metodologisiin suuntauksiin ja niihin sisältyviin oletuksiin sopivista tutkimusmenetelmistä, tieteellisen tiedon luonteesta sekä tutkimuksen yhteiskunnallisesta tehtävästä. Keskeistä on oppia löytämään tutkimusaiheen kannalta oleellista lähdekirjallisuutta sekä harjaannuttamaan omaa teoreettisen ajattelun ja työskentelyn tapaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tutkimuksen ja teorian erilaisiin muotoihin ja tutustuu teorian tuottamiseen käytännössä. Oleellinen tavoite on ymmärtää näkökulman keskeinen merkitys tutkimusprosessissa ja oppia muodostamaan tutkimuksen näkökulma itsenäisesti. Tärkeää on myös saada valmiuksia tiedon analyysiin ja tutkimustiedon kriittiseen lukutaitoon. Tätä varten opiskelijan tulee oppia hahmottamaan tutkimuksen metodologisten suuntausten ominaispiirteet ja niiden väliset jännitteet.

Sisältö

Kurssin luento-osuus sisältää ihmistieteellisen tutkimuksen metodologiset nykysuuntaukset, joita tarkastellaan tutkimuksen, teorian ja yhteiskunnan välisiä moninaisia sidoksia painottaen.

Toteutustavat

a) Luento 4 op
b) Teoriaekskursio, harjoitustyö 4 op

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot suoritetaan laatimalla luentopäiväkirja sekä tiedonanalyysiin liittyvä pientehtävä. Ryhmätyönä toteutettava teoriaekskursio suoritetaan laatimalla ekskursioraportti. Teoriaekskursiossa harjoitellaan teoreettisen näkökulman muodostamista käytännössä. Sen lähtökohtana on yhdessä valittu ajankohtainen aihe, jota työryhmät lähestyvät jostakin kurssilla käsiteltävästä metodologisesta näkökulmasta. Ekskursion kuluessa teoreettista näkökulmaa tarkennetaan ja kehitetään aiheen ja näkökulman kannalta keskeisten käsitteiden avulla. Harjoitustyötä tukevaa teoreettista keskustelua jäljitetään tieteellisistä aikakauslehdistä ja tutkimuskirjallisuudesta, tavoitteena kyetä täsmentämään ja esittämään teoreettinen näkökulma kirjallisessa harjoitustyössä. Harjoitustyöraportti sisältää matkakertomuksen, eli kuvauksen teoreettisen näkökulman löytymisen ja jäsentymisen vaiheista, sekä teesin, joka on teoreettinen väite näkökulmasta, jonka ryhmä on valinnut. Teesi perustuu myös tieteelliseen kirjallisuuteen. Harjoitustyöt käsitellään yhteisessä paneelissa, joka sisältää raportin esittämisen, itsearvioinnin ja kokemuksiin perustuvan kehityskeskustelun.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentopäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei niinkään luennon asioiden toistamiseen. Luentopäiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia. Teoriaekskursioraporttia arvioidaan erityisesti kiinnittäen huomiota ryhmän taitoon muodostaa metodologisesti johdonmukainen teoreettinen näkökulma ja työskennellä käsitteellisesti. Harjoitustyöt käsitellään paneelissa, joka vaikuttaa harjoitustyön arvosteluun.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävä opinnot (Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu