x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATS1 Politiikkaprosessit: käytännöt ja vaikutuskeinot 8 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliassistentti

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää erilaisiin politiikkaprosesseihin liittyvien käytäntöjen ja vaikutuskeinojen tuntemusta, sekä auttaa ymmärtämään näiden monimuotoisten prosessien eri vaiheita ja keinovalikoimia. Opiskelija tunnistaa monitasohallinnan kompleksisen muodon ja jäsentää sen verkostomaista rakennetta. Lähestytään politiikkaprosesseja tietyissä paikoissa tiettyinä aikoina syntyvinä ilmiöinä, joiden määrittelyyn ympäröivät yhteisöt ja näiden toiminta vaikuttavat. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhtä ilmiötä useasta eri näkökulmasta käsin. Opiskelija kykenee arvioimaan toimijaryhmien valitsemien vaikutuskeinojen vaikuttavuutta ja reflektoimaan tilannekohtaisesti tehtyjen valintojen strategista luonnetta.

Sisältö

Kurssilla avataan monitasohallinnan käsitettä ja sen monimuotoisia käytäntöjä, miten eri tilanteissa hallitaan. Painopisteenä on erilaisten politiikkaprosessien käytäntöjen tarkasteleminen, toimijaverkostojen tunnistaminen ja vaikutuskeinojen arvioiminen. Kurssilla tuodaan esiin ristiriitaisten prosessien ja äkillisten muutosten hallinnoinnin haasteita. Kurssin painotus vaihtelee vuosittain seuraavilla aihealueilla: neuvottelujen ja osallistumisjärjestelmien kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja konfliktit, tiedon tuotannon käytännöt, politiikan toimintatilat ja kulttuuriset ehdot, vaikutuskeinojen arvioinnin menetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Lukupiiri

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi rakentuu aiheeseen johdattavien luentojen, ryhmätyöskentelyn ja lukupiirin varaan. Opiskelijat tutustuvat aihepiiristä jaettuihin artikkeleihin pareittain tai pienryhmissä ja esittelevät ne viikoittaisessa lukupiirissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettavat artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävä opinnot (Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu