x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATA5B Tutkimusharjoitukset, määrällinen 6 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja, kunnallispolitiikan yliopistonlehtori, aluetieteen ja kunnallispolitiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot ja Tilastotieteen ja SPSS:perusteet (TILTY1). Samaan aikaan tutkimusharjoitusten kanssa suoritetaan HAA908.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija kvantitatiivisen tutkimuksen ongelmanasetteluihin, menetelmiin ja tutkimusprosessiin. Luoda opiskelijalle tutkimus- ja argumentointivalmiuksia omalla tieteenalallaan.

Sisältö

Kvantitatiivisen tutkimusongelman määrittely ja tutkimusprosessin läpivienti. Harjoitustöissä opiskelijat rakentavat ryhmätyönä omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan tutkimusasetelman ja toteuttavat sen. Opiskelijat toteuttavat lomaketutkimuksen ja oppivat analysoimaan tilastollista materiaalia SPSS-ohjelmaa hyödyntäen. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee määrällisen tutkimusotteen perusteet. Opiskelija oppii tulkitsemaan tilastollisia tunnuslukuja sekä suhtautumaan niihin myös kriittisesti. Syksyn kurssilla muodostetut seminaariryhmät jatkavat työskentelyään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Viikkoharjoitukset ja Harjoitustyö(t) ja Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. (2002). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY: Juva.

Heikkilä, T. (2001). Tilastollinen tutkimus. Edita: Helsinki.

Töttö, P. (2004). Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Vastapaino: Tampere.

Sekä muu kurssilla jaettava oheismateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu