x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATP3A Ympäristön politisoituminen, luennot 2 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan professori

Yleiskuvaus

Kurssi tarjoaa yleiskuvan siitä prosessista, jonka seurauksena ympäristöpolitiikka on muodostunut julkisen vallan toimeenpanopolitiikan erityisalueeksi, ja esittelee poliittisten prosessien tutkimuksen peruskäsitteistöä. Opiskelijalle muodostuu näkemys 'ympäristöhuolen' vakiintumisesta yhteiskunnalliseen ajatteluun vaikuttavaksi tekijäksi sekä siitä, miten ympäristöongelmat ovat muodostuneet yhteiskunnallisiksi ongelmiksi.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa arvioida ja jäsentää ympäristön politisoitumiseen johtaneita tekijöitä sekä hallitsee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen peruskäsitteet ja keskeiset näkökulmat. Hän kykenee myös jäsentämään jännitteitä, jotka nousevat ympäristöongelmien luonnontieteellisen hahmon ja yhteiskunnallisen sekä poliittisen luonteen välisestä, usein ristiriitaisesta suhteesta. Kurssia jäsentävä politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöongelmien luonnetta yhteiskunnallisina prosesseina; hän saa valmiuksia omaksua tätä näkemystä tukevia käsitteellisiä välineitä myöhempien opintojen kuluessa.

Sisältö

Kurssin ydinaineksen muodostaa ympäristöongelmien politisoitumiseen johtaneiden tapahtumakulkujen erittely. Kurssi esittelee ympäristöpolitiikan keskeisiä vaikutuskeinoja sekä paikallisesti ja kansallisesti että EU:n ja kansainvälisen yhteistyön tasolla, myös yhteydessä kansainvälisen epätasa-arvoisen kehityksen ongelmiin. Taustaksi kurssi luo katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen sekä nykyaikana että historiallisesta näkökulmasta sekä tarjoaa käsitteellisiä välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu