x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA11B Luova kaupunkikehittäminen 7 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan yliopistonlehtori

Yleiskuvaus

Kurssilla paneudutaan luovan ja innovatiivisen kaupunkikehittämisen näkökulmiin, konsepteihin ja haasteisiin. Kurssi antaa läpileikkauksen kaupunkiyhdyskuntien kehittämisen problematiikasta ja valmentaa osallistujia kohtaamaan kaupunkikehittämisen haasteita hyödyntämällä innovatiivista, osallistavaa ja integroivaa lähestymistapaa kaupunkien kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä keskeisiä näkökulmia ja lähestymistapoja sekä kurssin suoritettuaan kykenevät erittelemään ja arvioimaan kaupunkikehittämisen keskustelussa esillä olevia trendejä ja konsepteja. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla kehittämisen dynamiikkaan, kaupunkien profilointiin, sidosryhmäsuhteiden huomioonottamiseen ja kansalaisosallistumisen teemohin.

Sisältö

Kaupunkien kehittämisen globaalit ja paikalliset haasteet
Kaupunkikehittämisen konseptit (luova kaupunki jne.)
Luovuus ja innovatiivisuus kaupunkikehittämisessä
Vuorovaikutteinen kaupunkikehittäminen: osallistumisen käsite ja osallistumisjärjestelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, joista tentti, seminaarityön tekeminen ja sen suullinen esittäminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu