x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA8 Päätöksenteon taloudellinen perusta 6 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Kurssin suorittanut tunnistaa erilaisia päätöksentekoasetelmia ja niissä sovellettavissa olevia päätöksentekomalleja. Hän on tehtyjen harjoitusten kautta hankkinut näkemyksen tekijöistä, jotka tukevat tai rajoittavat erilaisten lähestymistapojen hyödyntämistä päätöksentekovaihtoehtoja argumentoitaessa. Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen kehittää valmiuksia tehdä harjoituksissa eteen annettavien tilanteiden mukaisia valintoja, tunnistaa tehtyjen valintojen perusteita ja käydä niistä keskustelua. Laajemman harjoitustyön toteuttaminen suurissa ryhmissä valmentaa kurssilaisia työn- ja vastuunjakoon sekä pienryhmää laajemman työyhteisön tarjoamien voimavarojen hyödyntämiseen. Ongelmakeskeinen tarkastelutapa ja luentojen teemoihin nivelletyt pikaharjoitukset tutustuttavat kurssille osallistujat valintojen taloudellisten ulottuvuuksien käsittelyyn soveltuvaan terminologiaan.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat taloudellisin perustein tehtäviin valintoihin erilaisissa yhteiskunnallisissa päätöksentekoympäristöissä, yleisesti käytettyjen päätöksenteon tukimallien keskeisiin ominaisuuksiin, päätöksenteon kohteina olevien vaihtoehtojen arvottamiseen ja vertailuun, sekä arvovalintojen argumentointiin.

Sisältö

Taloudellisin perustein argumentoitavat valinnat erilaisissa tilallisissa ja poliittis-hallinnollisissa konteksteissa. Talousteorian perusoletukset ja rajoitteet, markkinatalous päätöksentekoympäristönä ja asetelmat, joissa markkinamekanismit häiriintyvät. Kehityksen problematiikka taloudellisen päätöksenteon haasteena, kasvun keskittyminen ja jakautuminen. Taloudellisten parametrien käsittely päätöksentekoteoreettisesti. Yhteiskunnallisen päätöksenteon ja johtamisen kohteina olevien tekijöiden ja ympäristötekijöiden taloudellinen arvottaminen. Ongelmakeskeinen tarkastelutapa ja soveltavat harjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 10 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t

Osa kurssin työvaiheista rakentuu ongelmalähtöisen oppmisen (PBL)periaatteille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyö(t), suullinen esitys ja kurssiteemojen oppimista arvioiva oppimispäiväkirja.
Luennot harjoitustehtävineen sekä taloudellisiin valintoihin kytkeytyvä roolipeli, jonka osana laaditaan kehittämissuunnitelmat.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu