x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTALA150 Ekonometria I 8 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään ekonometrisen mallin ja analyysin tekemisen perusteisiin. Lähtökohtana on usean selittäjän regressiomalli, sen oletukset, estimointi ja estimaattoreiden ominaisuudet. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee ekonometrisen tutkimuksen tekemisen päävaiheet ja niihin liittyvät kysymyksenasettelut - mitä tutkimuksen eri vaiheissa tehdään ja miksi. Edelleen tavoitteena on, että opiskelija tuntee terminologian, perusmenetelmät sekä ekonometriset ongelmat, niiden seuraukset ja mahdolliset ratkaisut.

Sisältö

Ekonometrisen mallin tilastotieteelliset oletukset, pienimmän neliösumman menetelmän oletukset ja estimaattoreiden ominaisuudet. Perusmallin testaaminen ja laajentaminen, kun perusoletukset ovat voimassa. Ekonometrisen mallin testaaminen ja testien tekeminen, kun oletukset eivät ole voimassa. Mallin laajentaminen moniyhtälömalleihin, aikasarja-analyysiin ja dynaamisiiin malleihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Luennot,laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjalllinen kuulustelu luentoihin, harjoituksiin ja oheiskirjallisuuteen perustuen. Lisäksi harjoitustyö ja pakollinen osallistuminen tietokoneharjoituksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Koop: Introduction to Econometrics. Wiley 2007.
2. Stock-Watson: Introduction to Econometrics, Second Edition. Pearson/Addison Wesley 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Teoria ja menetelmät (Kansantaloustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu