x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTAA4 Paikallinen julkistalous 6 op
Vastuutaho
Kunnallistalous
Vastuuhenkilö
Kansantaloustieteen professori/kunnallistalouden professori
Edeltävät opinnot
Kunnallistalouden perusopinnot.

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille pakollinen opintojakso

Osaamistavoitteet

Perehdyttää paikallisen julkistalouden kysymysten teoreettiseen lähestymiseen.

Sisältö

- paikallistalouden ja paikallisen julkistalouden käsitteellinen analyysi
- muuttoliike (exit)
- julkisia menoja ja niiden rahoittamista koskeva päätöksenteko ja toimeenpano (voice) paikallistasolla
- fiskaalinen federalismi ja kuntienvälinen tasaus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu on yhdistetty kirjallisuus- ja luentotentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bailey, Stephen J.(1999). Local Government Economics: Principles and Practise. London: Macmillan Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden opinnot (Kunnallistalous)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu