x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAA6 Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta 6 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori

Osaamistavoitteet

Perehdyttää organisaation sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen. Tutustuttaa sisäisen valvonnan viitekehikkoon, jota sisäinen tarkastus voi käyttää niin yritys- kuin julkissektorin organisaatioissa.

Sisältö

1. Sisäisen tarkastuksen asema ja tehtävä
2. Sisäisen valvonnan systematiikka ja viitekehikot
3. Tarkastussuunnittelu, -menetelmät ja raportointi
4. Tietojärjestelmätarkastus, väärinkäytösten tarkastus ja organisaation johtamis- ja hallintotavan arviointi
5. Sisäisen tarkastuksen standardit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Yhteensä n. 20 h
Luentoihin sisältyvät vierailevien asiantuntijoiden luennot tietyistä tarkastuksen erityisalueista.

Opetuskieli

suomi, englanti

Englannin kielinen kurssi on tarkoitettu ulkomaisille vaihto-opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento- ja kirjallisuustentti sekä harjoitustehtävät.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Luentomateriaalia ja harjoituksia kurssisivuilla

Kirjallisuus:

1. Opettajan osoittamat artikkelit ja muu luentomateriaali.

2. Sisäisen tarkastuksen ammattistandardit. Sisäiset Tarkastajat r.y., 2004.

3. Mattila, Matti: Tehtävänä valvonta. E-julkaisu, 4. versio, 2007.

4. Holopainen, Koivu, Kuuluvainen, Lappalainen, Leppiniemi, Mikola & Vehmas: Sisäinen tarkastus. Tietosanoma Oy, Helsinki 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu