x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTAA2 Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi 6 op
Vastuutaho
Kunnallistalous
Vastuuhenkilö
Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori ja kunnallistalouden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää julkisen sektorin tulosohjausta, budjetointia ja johtamista palvelevaan laskentatoimeen.

Sisältö

- julkisyhteisöjen tulosohjausta tukeva laskentatoimi
- julkisyhteisöjen piirteet kustannuslaskennassa
- julkisyhteisöjen investointilaskenta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 35 t 0 t

Luento-opetus sisältää myös harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyöt ovat pakollisia kotitehtäviä, joiden suorittaminen on edellytyksenä harjoitusosan tenttimiselle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti arvioidaan asteikolla 1-5. Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tyni,Tero; Myllyntaus, Oiva; Rajala, Päivi & Suorto, Annika (2009). Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille. Helsinki: Suomen kuntaliitto.

2. Etelälahti, Pekka; Kangaspunta, Seppo & Wallin, Jukka (1992). Investointi- ja pääomakustannuslaskennan opas. Helsinki: VAPK-kustannus.

3. Seuraavat artikkelit:

- Vinnari, Eija & Näsi, Salme (2008). Creative Accounting in the Public Sector. "Milking" Water Utilities to Balance Municipal Budgets and Accounts. Financial Accountability and Management, vol. 24, no. 2, 97-116.

- Näsi, Salme; Leppänen, Pasi & Meklin, Pentti (2008): Näkyvät ja näkymättömät kustannukset kunnan sisäisillä markkinoilla. Case: peruskoulutus Tampereen kaupungissa. Kunnallistieteellinen aikakausikirja, vol.36, no. 2, 171-180.

- Mahdollisesti myös kolmas tieteellinen artikkeli

4. Muu kurssilla osoitettu ajankohtainen materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden opinnot (Kunnallistalous)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu