x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAA3B Julkisten toimenpideohjelmien arviointi 6 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori Pertti Ahonen

Osaamistavoitteet

Perehdyttää julkisen politiikan ja julkisten toimintaohjelmien arvioinnin tutkimuksen, ohjeiden ja käytännön perusteisiin

Sisältö

1. Julkisen politiikan ja julkisten toimintaohjelmien arvioinnin tutkimuksen ja käytännön peruskäsitteet ja -lähestymistavat
2. Keskeiset arviointialan ohjeistot
3. Esimerkkitapauksia arvioinneista

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Opintojakso suoritetaan sen vastuuhenkilön määräämällä tavalla esimerkiksi mahdollisesti pidettävän luentokurssin sisällön hallinta osoittamalla, tenttimällä osoitetut oppimateriaalit tai laatimalla harjoitustyö tai jollakin yhdistelmällä eri suoritustapoja.
2. Mikäli opintojaksoa varten järjestetään luentosarja, sen sisällön hallinnan osoittava suorittaminen korvaa kohdan Oppimateriaalit kirjallisuudesta julkaisut 2. ja 3., joiden painotus kokonaisarvosanassa on 2,5 op kaikkiaan 6 op:sta. Tuossa tapauksessa kirjallisuuden kohdat 1., 4. ja 5. suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tentissä painotuksena 3,5 op kaikkiaan 6 op:sta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kirjallisuus:

 

1. Robson: Käytännön arvioinnin perusteet. Helsinki 2001.

2. Virtanen, Petri: Arviointi: arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Edita, Helsinki 2006.

3. Perehtyminen julkisen politiikan ja julkisten toimintaohjelmien arviointiin EU:ssa käyttäen verkkosivustoa http://ec.europa.eu/budget/sound_fin_mgt/evaluation_en.htm. Erityisesti on perehdyttävä voimassa oleviin arviointiohjeistoihin.

4. Finnish Ministry for Foreign Affairs. Evaluation Guidelines, Between Past and Future. Helsinki 2007. http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=105901&nodeid=34606&contentlan=2&culture=en-US

5. Ahonen, Pertti, Tala, Jyrki & Hämäläinen, Kari: Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta, Helsinki 2009. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tiede/setu/liitteet/Setu_8_2009.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu