x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAA3A Julkiset rahoitusjärjestelmät 6 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Kunnallistalouden professori ja julkisyhteisöjen laskentatoimen professori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Perehdyttää julkisen sektorin ja toimintayksikön rahoitukseen, eri rahoitusvaihtoehtoihin ja rahoitusjärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi tarkoitus on perehdyttää julkisen sektorin tukijärjestelmiin ja niiden rakentamisen periaatteisiin sekä tukien vaikutuksiin tuensaajien käyttäytymiseen ja markkinoiden tehokkuuteen

Sisältö

1. Julkisen sektorin rahoitusjärjestelmä ja eri rahoitusmuodot
2. Tulo- ja menorahoituksen mekanismit kuntien ja valtion taloudessa
3. Kuntien ja valtion kassanhallinta, sijoitustoiminta ja velanhallinta
4. Konsernirahoitus kuntakentässä
5. Kuntien ja valtion suhde julkistalouden rahoituksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset 20 - 25 h
Luentoihin sisältyvät vierailevien asiantuntijoiden luennot mm. Valtiokonttorista, Suomen Pankista ja Kuntarahoituksesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Yhdistetty luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kirjallisuus:

 

1. Niskanen, Jyrki & Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus. Helsinki 2000 tai uudempi painos. Opettajan ilmoittamat luvut em. teoksesta.

2. Bailey, S. J.: Strategic Public Finance. New York 2004 (Elektroninen aineisto). Soveltuvin osin.

3. Myllyntaus, Oiva: Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Suomen Kuntaliitto 2002.

4. Valtiontalouden rahoitukseen, velanhallintaan, sijoitustoimintaan ja siirtomenoihin liittyvä opettajan osoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden opinnot (Kunnallistalous)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu