x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTAS1 Kunnan talousanalyysit 6 op
Vastuutaho
Kunnallistalous
Vastuuhenkilö
Kunnallistalouden professori
Edeltävät opinnot
Kunnallistalouden pääaineopiskelijoilla kunnallistalouden perus- ja aineopinnot sekä kunnallisalan pakolliset opinnot. Muilla kunnallisalan perusopinnot sekä riittävät rahoituksen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen tiedot.

Osaamistavoitteet

Syventää tietoja ja taitoja tulkita kunnan talouden tilaa ja kehitystä kuvaavia tunnuslukuja

Sisältö

- kunta palveluja järjestävänä organisaationa ja kunta paikallistaloutena
- mittareiden laatiminen ja niiden toimivuuden arviointi
- tunnuslukujen monitulkintaisuus
- kunnan talouden tasapainon arviointi
- kunnan rahoitusaseman arviointi
- kunnan toiminnan tuloksellisuuden arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Luento-opetus ja harjoitukset yhteensä 30 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisessa kuulustelussa tentitään luennot ja kirjallisuus.Harjoitustehtävät ovat pakollisia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen kuulustelu arvioidaan asteikolla 1-5. Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Vakkuri, Jarmo (toim.)(2009). Paras mahdollinen julkishallinto. Helsinki: Gaudeamus.

2. Rajala, Tuija; Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo (toim.) (2009). Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin. Tampere, Tampereen yliopisto. Osa "Talouden informaatio valtion ja kuntien päätöksenteossa." s. 151-263.

3. Vakkuri, Jarmo (1998). Tehokkuuden rajoilla. Acta Universitatis Tamperensis 635. Tampere: Tampereen yliopisto.

4. Harjoitustehtävien tukena: Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet. Saatavilla Suomen Kuntaliiton nettisivuilta.

5. Muu aineisto opettajan osoituksen mukaan.

 

  

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu