x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Lili Kihn
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää tilinpäätöksen tulkintaan ja analysointiin käyttäen hyväksi sekä suoriteperusteisia tunnuslukuja että rahavirtoihin pohjautuvaa lähestymistapaa ja luoda näin edellytyksiä yritysten taloudellisten toimintaedellytysten arvioinnille.

Sisältö

Peruskäsitteitä, tilinpäätösinformaatio, tuloslaskelman ja taseen arviointi, tuloslaskelman ja taseen standardointi, toimintaedellytysten perinteiset tunnusluvut, tilinpäätöksen osakekohtaiset tunnusluvut, tilinpäätösperusteiset rahoituslaskelmat, yrityksen arvon määritys tilinpäätöksistä, tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, harjoitukset, lopputentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kallunki–Kytönen, Uusi tilinpäätösanalyysi, 5. (tai uudempi) painos. Talentum Media Oy, 2004.

2. Kallunki–Lantto–Sahlström,Tilinpäätösanalyysi IFRS-maailmassa. Talentum Media Oy, 2008.

3. Revsine–Collins–Johnson, Financial Reporting & Analysis; 3rd edition (tai uudempi). Prentice Hall, 2005. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Opintojakson järjestäminen ratkaistaan lukuvuosittain eikä sitä välttämättä luennoida joka vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu