x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA150 Tilintarkastus I 6 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla annetaan perustiedot tilintarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta. Opintojakson aikana käydään läpi kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastaminen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ottaen huomioon eri yhteisömuotojen erityispiirteet.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tilintarkastussäädäntöä, tilintarkastajan raportointia, riippumattomuutta, esteellisyyttä ja vastuukysymyksiä, eri yhteisömuotojen tilintatarkastusta sekä yrityksen eri toimintojen ja sisäisen valvonnan tarkastusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Steiner, Kaisanlahti: Tilintarkastus – kommentaari, WSOY, 2007

2. Riistama: Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö, 2. uudistettu painos. Weilin & Göös, 1999

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu