x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VAKTP015 Yksityisvakuutuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen lehtori
Edeltävät opinnot
Johdatus liiketalouteen LASKP100.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oppia vakuutuksen idea ja filosofinen ydin; mistä ja kuinka vakuutustoiminta on saanut alkunsa, mihin vakuutustoiminta perustuu ja kuinka käyttökelpoinen vakuutus on erilaisten riskien hallinnan keinona.

Opintojakson tavoitteena on myös toimia johdantojaksona vakuutustieteeseen ja siihen liittyvään tutkimukseen.

Sisältö

Opintojaksolla opitaan vakuutustoiminnan ja vakuutusten peruskäsitteet. Vakuutustoimintaan liittyviä rahavirtoja, lainsäädäntöä ja vaikutuksia tarkastellaan yhteiskunnan, kansantalouden ja EU:n näkökulmasta. Opintojaksolla omaksutaan myös vakuutusyhtiöiden toiminnan pääperiaatteet ja siihen liittyvä keskeinen lainsäädäntö soveltuvin osin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 27 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

Luennot ja harjoitukset yhteensä 42 t.
Harjoitustyöt tehdään ryhmätöinä opettajan osoittamista aiheista. Harjoitustyöt käsitellään seminaarin luonteisesti: esitys, opponointi ja yleinen keskustelu. Harjoitustyöt ovat pakollinen osa opintojaksoa. Harjoitustyöstä annetaan arvosana, joka vaikuttaa opintojakson kokonaisarvosanaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tenttivaatimuksena on opintojaksoon kuuluva kirjallisuus, luennoilla ja harjoitustöissä käsitellyt asiat sekä opettajan luennoilla jakama materiaali.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson kokonaisarvosanasta tentin osuus on 70% ja harjoitustyön osuus on 30%.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Lehtipuro–Luukkonen–Mäntyniemi-Raulos-Santavirta,  Vakuutuslainsäädäntö, 4. uudistettu painos Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy 2010 (soveltuvin osin)
  2. Rantala, Pentikäinen, Vakuutusoppi. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy 2009 tai uudempi.
  3. Opettajan osoittamat ajankohtaisartikkelit.
  4. Luennoilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu