x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURA040 Prosessioikeus 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot tuomioistuinmenettelystä ja välimiesmenettelystä riitojen ratkaisutapana, saamisten pakkotäytäntöönpanosta sekä rikosoikeuden erityiskysymyksistä

Sisältö

Opintojakso painottuu siviiliprosessiin, ulosottomenettelyyn, konkurssimenettelyyn, välimiesmenettelyyn ja liikejuridiikan kannalta keskeisten rikosten lajien esittelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Havansi, E.: Oikeudenkäynti ja pakkotäytäntöönpano: prosessioikeuden oikeusdogmaattiset perusteet. 2007 tai uudempi.
  • Lehtonen, A. monisteet: Velallisen rikokset, Kirjanpitorikokset ja Verorikokset pääpiirteittäin.
  • Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu