x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA020 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Laskentatoimen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävät opinnot oltava suoritettu hyvin tiedoin.

Yleiskuvaus

Opintojakson pääsisältö koostuu tilinpäätöksen laatimiseen liittyvien ongelmien ratkaisuista ja tilinpäätösraportoinnista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, miten tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista ja miten tehty ratkaisu vaikuttaa tilinpäätösinformaatioon. Opiskelija tunnistaa erot kirjanpidollisen ja verotuksellisen tuloksensuunnittelun välillä.

Sisältö

Arvostus- ja jaksotusongelman ratkaisu tilinpäätösraporteissa, tilinpäätössuunnittelu verotusnäkökohdat huomioiden.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot toteutetaan lähiopetuksena. Kurssiin liittyviä harjoituksia suoritetaan myös Moodle-oppimisalustalla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Stolowy-Lebas: Corporate Financial Reporting, a Global Perspective. Thomson, 2002 tai uudempi. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Ihantola – Leppänen – Kuhanen – Sivonen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, 2008 tai uudempi. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Leppiniemi: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. WSOY, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin

4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu