x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva 3 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan verotusmenettelystä ja perustiedot verotarkastuksesta. Opiskelija perehtyy näihin kysymyksiin liittyvään oikeusturvaan.

Sisältö

1 Veroviranomaiset ja niiden organisaatio välittömässä verotuksessa
2 Verotuksen toimittaminen ja verojen perintä
3 Hyvä verotarkastustapa
4 ATK:n hyväksikäyttö verotarkastuksessa
5 Kirjanpidon oikeellisuus
6 Yhteistoiminta eri viranomaisten kesken sekä kansainvälinen yhteistoiminta
7 Salassapitosäännöstö
8 Veroprosessi ja oikeusturva
9 Verorikokset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, harjoitukset, kirjallisuus, säädökset ja muu ilmoitettu materiaali.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky–Linnakangas: Verotusmenettely ja muutoksenhaku, 2007
 2. Puronen: Turvaa oikeutesi verotuksessa, 2004
 3. 2–5 opettajan ilmoittamaa artikkelia
 4. Verohallituksen yleisohje hyvästä verotarkastustavasta
 5. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • L verotusmenettelystä, 1558/95, Ve 301
 • A verotusmenettelystä, 763/98, Ve 302
 • L Verohallinnosta, 237/08, Ve 308
 • VNA Verohallinnosta, 278/08, Ve 309
 • L keskusverolautakunnasta, 535/96, Ve 310
 • Hallintolainkäyttölaki, 586/96, Pr 103
 • Veronkantolaki, 609/05, Ve 604
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta, 1556/ 95, Ve 606
 • L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/07, Pr 608
 • Rikoslaki 29 luku, Ri 101
 • Oikeudenkäymiskaari 15, 17 ja 21 luvut, Pr 101

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu