x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKA2 Kansainvälisen verotuksen perusteet 3 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa tiedot kansainvälisen tuloverotuksen lähtökohdista ja perusperiaatteista. Jakso painottuu kansainvälisen verotuksen yleisten periaatteiden ja verosopimusten tulkintaan liittyvien kysymysten ohella kansainväliseen henkilöverotukseen. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kansainvälistä henkilöverotusta koskevien ongelmien ratkaisemiseen sekä perustiedot kansainvälisestä yritysverotuksesta.

Sisältö

1 Sisäisen verolainsäädännön ja verosopimusten suhde
2 EY-oikeuden merkitys välittömässä verotuksessa
3 Sisäinen kansainvälinen vero-oikeus
4 Verosopimukset ja niiden tulkinta
5 Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ulkomailta saamien tulojen verotus
6 Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön verotus
7 Kansainvälisen yritysverotuksen perusperiaatteet
8 Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Luentoihin sisältyy myös harjoituksia ja muutamia harjoituksia annetaan opiskelijoille tehtäviksi myös luentojen väliseksi ajaksi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, harjoitukset, kirjallisuus ja säädökset.
Opintojakson tenttiin voi hankkia korkeintaan 6 pistettä (50 pisteestä) kirjoittamalla esseen jostakin opettajan kanssa sovittavasta kansainvälisen verotuksen teemasta. Esseestä saatavat pisteet luetaan hyväksi vain niille opiskelijoille, jotka saavat tentissä yli puolet pisteistä. Esseen laajuus on noin 8 sivua.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky–Linnakangas, Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus. 2009
 2. Opettajan vuosittain erikseen osoittamat 1–2 artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/1992, Ve 101
 • L elinkeinotulon verottamisesta 360/68, Ve 106
 • L rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 627/ 1978, Ve 132
 • A rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 1047/1978, Ve 133
 • L ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995, Ve 133a
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004, Ve 141
 • L kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1552/1995, Ve 143
 • L ulkomaisen väliyhteisön osakkaiden verotuksesta 1217/1994, Ve 144
 • L verotusmenettelystä 1558/1995, Ve 301
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) malliverosopimus (ns. OECD:n mallisopimus)
 • Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 7.5.1997/412, SopS 26/1997, Ve 145
 • Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, SopS 26/1997

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu