x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKP2 Henkilöverotus 5 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa tiedot Suomen tuloverojärjestelmän perusrakenteesta, tulon laskemisen perusperiaatteista ja keskeisistä käsitteistä. Lisäksi opiskelija saa tiedot luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien tuloverotuksesta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet henkilöverotusta koskevien ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö

1 Tuloverojärjestelmän perusperiaatteet
a) tuloverojärjestelmän kokonaisuus
b) kohdistamis-, laajuus-, jaksottamis- ja arvostamisongelma
c) verovelvollisuus
d) tulolähdejako
e) tulolajit
f) ennakkoperintä

2 Henkilöverotus
a) Verotettavan tulon laskeminen
b) Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset
c) Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset
d) Verosta tehtävät vähennykset
e) Tappiontasaus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 27 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Tentissä saa käyttää Verolait tai Verosäädökset -teosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky - Räbinä: Henkilökohtaisen tulon verotus, 2010
 2. Opettajan vuosittain osoittamat 2-3 artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/92, Ve 101
 • Tuloveroasetus 1551/92, Ve 102
 • VeroHp verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, Ve 103
 • VeroHp verovapaista matkakustannusten korvauksista, Ve 104
 • Maatilatalouden tuloverolaki 543/67, Ve 115
 • Laki korkotulon lähdeverosta 1341/90, Ve 134
 • Kansaneläkelaki 347/56 (lyhennysote), Ve 140
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004 (lyhennysote), Ve 141
 • Ennakkoperintälaki 1118/96, Ve 201
 • Ennakkoperintäasetus 1124/96, Ve 202
 • VeroHp ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määristä, Ve 203

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan perusopinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu