x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIS8 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Perehtyä tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön laatimalla tutkielma jostakin kunnallisoikeuden alaan kuuluvasta aiheesta. Tutkielman tulee muodostaa kokonaisuus, joka osoittaa perehtyneisyyttä aihetta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kykyä aiheen teoreettiseen jäsentämiseen, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja tieteellisen kirjoittamisen taitoa.

Sisältö

Tutkielma laaditaan professorin johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Tutkielma voidaan, jos aihe on siihen sopiva, laatia professorin suostumuksella myös ryhmätyönä. Edellytyksenä on, että kunkin opiskelijan laatima osuus on selvästi erotettavissa ja että siihen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Tutkielman ohjepituus on 80-100 normaalikokoista A4 -sivua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitusaineen laatiminen, tutkielman laatiminen sekä kypsyysnäytteen suorittaminen. Ennen tutkielman laatimista opiskelijan on kirjoitettava professorin määräämät harjoitusaineet. Aineita kirjoitetaan yksi (n. 20 sivua) tai tarvittaessa useampia, enintään kuitenkin kolme. Harjoitusaine kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä ja sen tehtävänä on valmentaa tutkielman kirjoittamista varten. Harjoitusaineen tarkastaa professorin ohella myös suomen kielen opettaja. Tutkielman laatimisen jälkeen opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Sen tulee osoittaa, että opiskelijalla on hyvä äidinkielen taito ja että hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin.
Pro gradu -tutkielma voidaan suorittaa tutkimusprojektin yhteydessä. Asiasta sovitaan pääaineen opettajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Asiallisen sisällön ohella kypsyysnäytteen arvostelussa kiinnitetään huomiota siihen, että kirjoitus on johdonmukainen, selkeä sekä kielellisesti moitteeton. Tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Lisätietoja

Pakollinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu