x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIS1 Itsehallinto oikeuskysymyksenä 7 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kandidaatintutkinnon opinnot ovat loppuvaiheessa.

Osaamistavoitteet

Perehtyä syvällisesti itsehallintoperiaatteen julkiselle toiminnalle ja palvelutuotannolle asettamiin oikeudellisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin sekä ajankohtaiseen keskusteluun ja kansainvälisiin vaikutuksiin.

Sisältö

Kunnallista ja alueellista itsehallintoa koskevat teoreettiset käsitykset ja suuntaukset, tutkimus ja ajankohtainen kansainvälinen keskustelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 6 t 0 t

Työseminaari ja sen yhteydessä laadittava laajahko essee, jonka muodossa perehdytään vaatimusten mukaiseen kirjallisuuteen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Työseminaari, essee ja kirjallisuus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Mennola: Maakunnan vapaus. Vammala 1990 tai Heuru: Kunnan päätösvallan siirtyminen. Tampere 2000 tai Ryynänen: Kuntien ja alueiden itsehallinto - kehittämisvaihtoehdot. Helsinki 2004.
  2. Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta (VNS 9/2009 vp).
  3. Mäkinen: Oikeudellinen kontrolli kunnan ympäristöasioissa. Tampere 2004 tai Ryynänen: Kunnat valtion valvonnassa. Kunnallisalan kehittämissäätiö 2004 tai Sallinen: Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot. Tampere 2007.
  4. Kunnallistieteellisen aikakauskirjan yhden vuosikerran artikkelit
  5. Euroopan neuvoston kunnallista ja alueellista demokratiaa koskeviin suosituksiin perehtyminen
  6. Ruotsin hallinnonuudistusasiakirjoihin perehtyminen (esim. SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd) tai valinnainen itsehallintojärjestelmiä käsittelevä ulkomainen tutkimus (esim. Molander: Staten och kommunerna. SNS Förlag 2003 tai Andrén: Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden. Halmstad 2007.)

Lisätietoja

Pakollinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu