x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA7B Kuntapalvelujen johtaminen, Kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kuntapalvelujen johtaminen -luentosarjaan liittyvä kirjallisuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla kuntien tehtäviin sekä niiden johtamista koskeviin teorioihin ja palvelustrategioihin.

Sisältö

Kuntien tehtävät, vaihtoehtoiset palvelustrategiat ja niiden soveltaminen.

Toteutustavat

Kirjallisuus tentitään oppiaineen yleisinä tenttipäivinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuustentissä suoritetaan seuraavat teokset:
1. Kananoja – Niiranen – Jokiranta: Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. PS-kustannus. Juva 2008 TAI Juva – Kangasvieri – Välijärvi: Kuntaperustaisen koulutusjärjestelmän kehittäminen. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2009
2. Stenvall – Airaksinen: Manse mallillaan – Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot. Suomen Kuntaliitto. Acta nro 211. Helsinki 2009
3.Kuopila et al. Tilaaja-tuottaja –toimintatapa – Ideasta käytäntöön. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2007.
4. Ilmakunnas (Toim.) Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin. Uudistusten mahdollisuuksia ja keinoja. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. VATT-julkaisuja 48/2008. Helsinki 2008. ( myös verkkoversiona)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Kuntapalvelujen johtaminen (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu