x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIA8 Kandidaatintutkielma 8 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Jättäessään tutkielmansa arvosteltavaksi opiskelijan tulee osoittaa suorittaneensa kunnallisoikeuden kandidaattiseminaarin sekä opintojaksot Tieteellinen kirjoittaminen ja Puheviestintätiedon perusteet.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen tutkimustyöhön, -menetelmiin ja tieteellisten lähteiden käyttöön laatimalla tutkielma jostakin julkisoikeuden alaan kuuluvasta aiheesta. Tutkielman tulee muodostaa kokonaisuus, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman kohteena olevaan aihepiiriin ja siihen liittyvään problematiikkaan, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan ja valmiutta selkeän asiatekstin laadintaan. Tutkielmaan liittyvän kypsyysnäytteen tulee osoittaa, että kirjoittaja hallitsee tutkielman aihepiirin ja että hänellä on riittävä valmius asiansa ilmaisemiseen.

Sisältö

Tutkielma laaditaan opettajan johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Se voidaan laatia myös ryhmätyönä. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Tutkielman ohjepituus on 30 normaalikokoista (A4) sivua. Tutkielman arvostelussa kiinnitetään huomiota käytettävien tutkimusmenetelmien hallintaan, asialliseen sisältöön, tietojen dokumentointiin ja kielenkäyttöön.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritus sisältää tutkielman ja siihen liittyvän kypsyysnäytteen. Tutkielma jätetään kahtena kappaleena oppiaineen yhteyshenkilölle (ks. oppiaineen kotisivut). Tämän jälkeen opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteeseen osallistumisesta on aina sovittava tutkielman tarkastajan kanssa. Kypsyysnäyte muodostuu jostakin tutkielman aihepiiristä laadittavasta kirjoituksesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kypsyysnäytteen arvostelussa kiinnitetään huomiota kirjoituksen asialliseen sisältöön ja kielenkäyttöön. Tutkielma ja kypsyysnäyte arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Pakollinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Kunnallisoikeuden aineopinnot (Kunnallisoikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu