x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKS8 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professorit ja yliassistentit
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön julkisoikeuden alalla. Opiskelija on perehtynyt tutkimuksen kohteena olevaan aihepiiriin ja siihen liittyvään oikeudelliseen problematiikkaan sekä osoittanut kykenevänsä tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen ilmaisuun.

Sisältö

Tutkielma laaditaan professorin johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia, mikäli sellainen järjestetään. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Sovittu aihe varataan ko. opiskelijan nimiin. Jos hän ei kolmen vuoden aikana tutkielman aiheen varaamisesta ole joko jättänyt tutkielmaa tai muulla tavoin ottanut yhteyttä työn ohjaajaan, sama aihe voidaan antaa toiselle opiskelijalle. Tutkielman ohjepituus on 80–100 normaalikokoista A4 sivua. Paitsi asiallisen sisältönsä puolesta tulee tutkielman täyttää tieteellisen esityksen vaatimukset myös tietojen dokumentoinnin ja kielenkäytön osalta.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen, säädöksiin, oikeuskäytäntöön ja arkistoaineistoon perehtyminen. Tutkielman laatiminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1 Harjoitusaine(et)
2 Tutkielma
3 Kypsyysnäyte
Ennen tutkielman laatimista opiskelijan on kirjoitettava harjoitusaine(et) professorin määräämällä tavalla. Aineita kirjoitetaan yksi (n. 20 sivua) tai tarvittaessa useampia, enintään kuitenkin kolme. Harjoitusaine laaditaan tutkielman aihepiiristä, ja sen tehtävänä on valmentaa tutkielman kirjoittamista varten. Harjoitusaineen tarkastaa professorin ohella myös suomenkielen opettaja. Tutkielman laatimisen jälkeen on opiskelijan suoritettava kypsyysnäyte. Sen tulee osoittaa, että opiskelijalla on hyvä äidinkielen taito ja että hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin. Asiallisen sisällön ohella kiinnitetään kypsyysnäytteen arvostelussa huomiota siihen, että kirjoitus on johdonmukainen ja selkeä sekä kielellisesti moitteeton. Kypsyysnäyte suoritetaan julkisoikeuden yleisessä tentissä, johon ilmoittaudutaan vähintään 7 pv ennen tenttitilaisuutta. Tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu