x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVOI1 Kansainvälisen oikeuden johdantokurssi 9 op
Vastuutaho
Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, jossa valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat keskeisiä subjekteja. Opiskelija tuntee erityisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Sisältö

1 Kansainvälisen oikeuden luonne ja kehitys
2 Kansainvälisen oikeuden subjektit ja lähteet
3 Kansainvälisen oikeuden, EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden suhde
4 Kansainvälisen oikeuden perusperiaatteet
5 Riitaisuuksien ratkaiseminen kansainvälisessä oikeudessa
6 Kansainvälisen oikeuden eri lohkot
7 Suomi ja kansainvälinen oikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

(1) Luentotentti ja kirjallisuustentti, tai
(2) kirjallisuustentti (laajennettu).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kirjallisuustentti:

1. Hakapää: Uusi kansainvälinen oikeus. 2003 tai myöhempi painos

2. Kolb: Intoduction to the Law of United Nations. 2010

3. Gray: International Law and the Use of Force. 3. painos 2008.

4. Ne opiskelijat, jotka eivät suorita luentotenttiä, suorittavat kirjallisuustentin yhteydessä myös teoksen Ratner–Abrams: Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy. 3. painos 2009. (teoksesta ei kuitenkaan lueta osaa Part Three: A Case Study: The Atrocities Of The Khmer Rouge).

5. Perehtyminen seuraavien valtiosopimusten keskeiseen  sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö. Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin
yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan tämän valtiosopimuksen käännökseen, SopS 33/1980.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus (Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu