x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKP3 Yritysverotus 5 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteen verotettavan tulon laskemisesta ja eri yritysmuotojen tuloverotuksesta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet elinkeinoverotusta ja maatalouden verotusta koskevien ongelmien ratkaisemiseen ja opiskelijalla on kokonaiskuva yritystoiminnan tuloverotuksesta.

Sisältö

1 Elinkeinoverolain soveltamisala
2 Elinkeinotoiminnan tulon veronalaisuus ja menon vähennyskelpoisuus
3 Elinkeinotoiminnan tulon ja menon jaksottaminen
4 Maatalouden tulolähteen tulon laskeminen
5 Jaettavan yritystulon, tulo-osuuden ja osinkotulon verotus
6 Tappiontasaus
7 Ennakkoperintä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 27 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Tentissä saa käyttää Verolait tai Verosäädökset -teosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky - Linnakangas: Elinkeinotulon verotus, 2006 tai uudempi painos sen ilmestyttyä
 2. Ossa: Maa- ja metsätalousverotus, 2002, lukuun ottamatta sivuja 63–85 ja 117–180.
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/92, Ve 101
 • L varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/05, Ve 106
 • Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/68, Ve 112
 • Maatilatalouden tuloverolaki 543/67, Ve 115
 • L asuintalovarauksesta verotuksessa 846/86, Ve 127
 • Tonnistoverolaki 476/2002, Ve 125
 • L kehitysalueella tehtävien investointien korotetuista poistoista 1262/93, Ve 129
 • Ennakkoperintälaki 1118/96, Ve 201
 • L työnantajan sosiaaliturvamaksusta 366/63, Ve 206
 • L verotusmenettelystä 1558/1995, Ve 301

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan perusopinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu