x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKV1 Sosiaalioikeus 5 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
9 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden keskeisen sisällön ja systematiikan.

Sisältö

1 Sosiaalioikeuden peruskäsitteet ja yleiset oikeusperiaatteet
2 Sosiaalioikeuden keskeinen sisältö: toimeentuloturva, sosiaali- ja terveyspalvelut, tahdosta riippumaton sosiaali- ja terveydenhuolto
3 Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet
4 Sosiaaliturva Euroopan unionin oikeudessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:

  1. Tuori-Kotkas: Sosiaalioikeus. 2008.
  2. Sakslin: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen Euroopan unionissa. Artikkeli teoksessa Ojanen - Haapea (toim.): EU-oikeuden perusteita II - aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia. 2007, s. 295-337.
  3. Perehtyminen pääkohdittain seuraavien säädöksien sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Suomen perustuslaki 731/1999, 19 §. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus, SopS 6/1976. Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, SopS 80/2002. Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, SopS 136/ 2004. Pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus, SopS 69/1996. Kansaneläkelaki 568/2007. Sairausvakuutuslaki 1224/2004. Työttömyysturvalaki 1290/2002. Äitiysavustuslaki 477/1993. Lapsilisälaki 796/1992. Asumistukilaki 408/1975.  Elatustukilaki 580/2008. L vammaisetuuksista 570/2007. L vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010. Opintotukilaki 65/1994. Sosiaalihuoltolaki 710/1982. L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000. L toimeentulotuesta 1412/1997. Lastensuojelulaki 417/2007. L lasten päivähoidosta 36/1973. L lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996. L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977. Päihdehuoltolaki 41/1986. L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987. L potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Kansanterveyslaki 66/ 1972. Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989. Mielenterveyslaki 1116/1990. Tartuntatautilaki 583/1986.  L Kansaneläkelaitoksesta 731/2001. L kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009. L sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 733/1992. L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992. L yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990. L yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/ 1996.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu