x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKA5 Oikeussuoja hallinnossa 5 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori ja yliassistentit, kunnallisoikeuden lehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
9 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Edeltävinä opintoina suositellaan julkisoikeuden/kunnallisoikeuden perusopintojen suorittamista.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee hallinnon laillisuusvalvontaa ja hallinnon oikeussuojajärjestelmää koskevan oikeudellisen normiston sekä niihin liittyvät keskeiset oikeudelliset ongelmat. Hän osaa soveltaa hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä käytännön ratkaisutoiminnassa.

Sisältö

1 Hallintokantelu ja muu hallinnon laillisuusvalvonta
2 Hallintopäätöksen korjaaminen
3 Muutoksenhaku hallintopäätökseen: hallintovalitus, kunnallisvalitus, ylimääräinen muutoksenhaku
4 Hallintoriita
5 Kansainväliset oikeusturvakeinot
6 Hallinto-oikeudellisten oikeustapausten ratkaiseminen

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sivuaineopiskelijoiden valinnassa harjoitusryhmiin noudatetaan jonolakia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Luento ja harjoitukset siten kuin lukukauden alussa ilmoitetaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennolle ja oikeustapausharjoituksiin, niihin liittyvien tehtävien suorittaminen sekä oikeustapaustentti.
Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjallisuustenttinä. Kunnallisoikeuden opiskelijat, jotka suorittavat jakson KUOIA3, eivät voi suorittaa tätä jaksoa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus (kirjatenttimahdollisuus koskee vain sivuaineopiskelijoita):

  1. Mäenpää: Hallintoprosessioikeus. 2007.
  2. Yhdestä kuntalain kommentaarista (Harjula–Prättälä 2007, Hallberg–Hannus-Niemi 2009 tai Heuru 2001) kuntalain muutoksenhakua koskeva luku.
  3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Perustuslaki 731/1999, 21 §. Hallintolainkäyttölaki 586/1996. L oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 381/2007. Oikeusapulaki 257/2002. L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 701/1993. Hallinto-oikeuslaki 430/1999. L korkeimmasta hallinto-oikeudesta 1265/2006. Markkinaoikeuslaki 1527/2001. Vakuutusoikeuslaki 132/2003. L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003. Kuntalaki 365/1995, 11 luku.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu