x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKA3 Julkistalouden oikeudelliset perusteet 5 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori / julkisoikeuden assistentti
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva julkisyhteisöjen varainkäytön, varainhankinnan ja finanssivalvonnan oikeudellisista perusteista sekä varainkäytön ja varainhankinnan suunnittelua, järjestelyä ja valvontaa koskevasta normistosta.

Sisältö

1 Julkisen talouden tehtävät ja rakenne; valtiontalous ja kunnallistalous
2 Valtiontaloudellinen päätösvalta
3 Valtion talousarvio ja sen soveltaminen
4 Valtiontalouden tarkastus ja varainkäytön valvonta
5 Kunnallistalous, päätöksenteko ja varainkäytön valvonta
6 Kuntien valtionapujärjestelmä ja sen valvonta
7 Julkinen liiketoiminta – julkiset hankinnat
8 Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos sekä muu välillinen julkistalous

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla: a) Luentotentti sekä luennoilla ilmoitettava osuus kirjallisuudesta tai b) Kirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuustentti:

1. Myllymäki: Finanssihallinto-oikeus. 2007.

2. Perehtyminen viimeisimpään hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi sekä perehtyminen jonkin kunnan viimeisimpään talousarvioon.

3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Suomen Perustuslaki 7 luku, 731/19991. L valtion talousarviosta, 423/ 1988. A valtion talousarviosta, 1243/1992. L valtion liikelaitoksista, 1185/ 2002. L valtiontalouden tarkastusvirastosta, 676/ 2000. L valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja 353/1995. Valtion maksuperustelaki, 150/1992. Valtionavustuslaki, 688/2001. L Suomen Pankista, 214/1998. L Kansaneläkelaitoksesta, 731/ 2001. Kuntalaki, 365/1995 luvut 8–10. Kuntien valtionosuuslaki, 1147/1996. A kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta, 28/2008. Laki julkisista hankinnoista 348/2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu