x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 3 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori, kunnallisoikeuden lehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
6 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kunnallisoikeuden pää- ja sivuaineopiskelijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina lisäksi opintojaksojen Kunnallisoikeuden perusteet I ja II (KUOIP1 ja KUOIP2) suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee julkishallinnon toimintaa ja rakennetta koskevan oikeudellisen sääntelyn perusasiat. Hän tuntee hyvän hallinnon perusteet sekä hallintoasiassa noudatettavan menettelyn valtion ja kuntien viranomaisissa.

Sisältö

1 Hallinto-oikeuden peruskäsitteet
2 Julkishallinnon organisaatio
3 Hyvän hallinnon perusteet
4 Hallintoasian käsittely viranomaisessa
5 Hallinnon julkisuus
6 Ensi asteen hallintotoimintaa koskevan lainsäädännön soveltaminen käytäntöön

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sivuaineopiskelijoiden valinnassa harjoitusryhmiin noudatetaan jonolakia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 14 t 0 t

Luento ja harjoitukset siten kuin lukuvuoden alussa ilmoitetaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kunnallisoikeutta opiskeleville suositeltava suoritusajankohta on 2. vuoden syksy (pakollisista edeltävistä opinnoista johtuen).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:

  1. Laakso - Suviranta - Tarukannel: Yleishallinto-oikeus. 2006, tai Mäenpää: Hallinto-oikeus. 2003.
  2. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1–2, 5, 10 ja 11. Hallintolaki 434/ 2003. Uhkasakkolaki 1113/ 1990. L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003. L viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1999. Kielilaki 423/2003. Kuntalaki 365/1995. Hallintolainkäyttölaki 586/1996. L säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930. Hallinto-oikeuslaki 430/ 1999. L Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 1265/2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu