x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKS210 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 6 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori Salme Näsi
Edeltävät opinnot
Aineopintoseminaari ja kandidaatintutkielma.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija liiketaloustieteissä käytettyihin tutkimusotteisiin ja niiden tieteenfilosofisiin perusteisiin sekä antaa metodologisia valintoja koskevat perusvalmiudet pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan tutkielman aiheenvalinnan, tutkimusotteen ja menetelmien valinnan sekä erilaisten aineistojen käytön kysymyksiä. Erityisesti harjoituksissa analysoidaan eri oppiaineissa aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä ja niissä tehtyjä tutkimusstrategisia valintoja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento-opetus, oppiainekohtaiset harjoitustyöt, luentoihin ja oheismateriaaliin perustuva oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Koskinen – Alasuutari – Peltonen: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, Vasta­paino, uusin painos
  2. Alkula – Pönninen – Ylöstalo: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät, WSOY, uusin painos
  3. Muu luennoitsijan osoittama materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Metodiopinnot (Vakuutustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opintojaksot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu