x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YHALS611 Current Issues in Leadership Studies 10 ECTS
Organised by
Management and Organisation
Minimum preceding studies
120 ECTS.
Preceding studies
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Learning outcomes

Tällä opintojaksolla opiskelijat saavat systemaattisen käsityksen johtajuustutkimuksen kehittymisestä ja painopisteistä viime vuosikymmenien aikana sekä johtajuuden monista näkökulmista nykypäivänä. Opiskelijalle muodostuu myös käsitys johtajuuden tutkimisen metodologisista vaihtoehdoista ja niiden seurauksista johtajuuden ymmärtämisessä.

Contents

Opintojaksolla käsitellään muun muassa seuraavia johtajuuden teemoja: operatiivinen ja strateginen johtajuus, yksilö- ja kollektiivinen johtajuus, karismaattinen, visionäärinen ja inspiroiva johtajuus, muutosjohtajuus sekä eettinen ja esteettinen johtajuus. Johtajuustutkimusten analysoinnissa tarkastellaan myös niissä käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmetodeja.

Further information on prerequisites and recommendations

Opintojaksolle voidaan valita enintään 25 opiskelijaa Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan jonolain mukaan.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 15 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

1. Luennot ja seminaari 15 h
2. Esityksiä, analyyseja ja tiivistelmiä artikkeleista
3. Työpaperi

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year autumn
2. year autumn

Study materials

Tieteellisiä artikkeleita luennoitsijan valinnan mukaan (ilmoitetaan myöhemmin).

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management