x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MARKP047 Asiakkuuden ymmärtäminen 8 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää peruskäsitteet erilaisista asiakkuuksista sekä ymmärtää asiakkaan merkityksen markkinoinnin ja koko liiketoiminnan lähtökohtana. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida kuluttaja- ja yritysasiakkaiden eroja sekä asiakkuusprosesseja eri toimialoilla.

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteistön osalta selvennetään asiakassuhdemarkkinointia ja alan nykykehitystä. Kurssi muodostuu erilaisten asiakkuuksien tarkastelusta sekä teoreettisesti että käytännön esimerkein. Kuluttajakäyttäytymisen perusteiden lisäksi käsitellään yritysasiakkuuksien verkostoitumista ja arvoketjun muodostumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Harjoitukset 10 t pääaineopiskelijoille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Pääaineopiskelijat suorittavat kirjallisen tentin ja harjoitustyöt, sivuaineopiskelijat suorittavat vain kirjallisen tentin (ks. tarkemmin kohdasta Kirjallisuus/Oppimateriaali).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Pääaineopiskelijoille harjoitukset kirjasta 1 sekä tentti luennoista ja kirjoista 2 – 4. Sivuaineopiskelijoille tentti luennoista ja kirjoista 1- 4.

  1. Gummesson, Evert: Total Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, 2002 tai 2008.
  2. Solomon, Michael R., Bamossy, Gary, Askegaard, Soren & Hogg, Margaret K.: Consumer Behaviour, A European Perspective, Pearson, 2007 tai 2010.
  3. Storbacka, Kaj: Kannattava kasvustrategia: Orgaanista kasvua johtamalla asiakkuuspääomaa, WSOY, 2005.
  4. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan, esim. European Journal of Marketing.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Markkinoinnin perusopinnot (Yrityksen taloustiede, markkinointi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu