x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
3 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee peruspiirteet julkisen vallan organisaatiosta, sen toiminnasta ja toimintaperiaatteista sekä julkisen vallan ja yksilön välisistä suhteista.

Sisältö

1 Julkisoikeus oppiaineena
2 Valtiosääntöoikeuden keskeiset kohdat
3 Suomen valtiosääntö, kansainväliset sopimukset ja Suomen asema Euroopan unionissa
4 Yksilön oikeusasema ja perusoikeudet
5 Yleishallinto-oikeuden peruskäsitteet
6 Julkinen hallinto ja hallinto-organisaatio
7 Hallintotoiminta, hallintomenettely ja hallintopakko
8 Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä
9 Kunnallisoikeuden ja virkamiesoikeuden keskeiset kohdat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla

a) Luentotentti, jolloin luentojen ohella suoritetaan luennoilla ilmoitettava osuus kirjallisuudesta tai

b) Kirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Pääaineopiskelijoille suositellaan jakson suorittamista ensimmäisen vuoden syksyllä. Kevään opetus on suunnattu erityisesti sivuaineopiskelijoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Husa–Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet. 2008 sekä

perehtyminen oppikirjan tai luennoitsijan osoittamassa laajuudessa seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Suomen Perustuslaki 731/1999. Eduskunnan työjärjestys 17.12. 1999/40 v. 2000. L valtioneuvostosta 175/2003. L Suomen säädöskokoelmasta 188/ 2000. Vaalilaki 714/1998. Puoluelaki 10/1969. Kansalaisuuslaki, 359/2003. Ulkomaalaislaki, 301/ 2004. Kotikuntalaki 201/1994. L Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä, 1540/94. Sopimus Euroopan Unionista ja sopimus Euroopan Unionin toiminnasta sellaisina kuin ne ovat Lissabonin sopimuksella muutettuina (konsolidoitu versio) EUVL C 115, 9.5.2008. Hallintolaki 434/ 2003. L viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999. Hallintolainkäyttölaki, 586/1996. Hallinto-oikeuslaki 430/1999. Kuntalaki, 365/ 1995. Valtion virkamieslaki, 750/94. L kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Oikeustieteiden opinnot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu