x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA910K Tutkimusmenetelmät/A Kvalitatiivinen tutkimusote/kirjat 2 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA910 Tutkimusmenetelmät.

Sisältö

Ks. HAA910 Tutkimusmenetelmät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirja 1 (Hirsjärvi–Hurme) ja vaihtoehtoisesti kirja 2 tai 3 suoritetaan yhtenä kokonaisuutena joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille pakollinen:

1. Hirsjärvi–Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Gaudeamus Helsinki University Press 2008 (tai aiempi painos).

Lisäksi toinen seuraavista valinnan mukaan:

2. Koskinen–Alasuutari–Peltonen: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino Tampere 2005 (tai uudempi painos).

3. Rubin–Rubin: Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data. Sage, 2nd edition 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu