x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VTEKP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 4 op
Vastuutaho
Vuorovaikutteinen teknologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Saila Ovaska.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää käyttäjän huomioonottamisen tärkeyden suunnittelussa. Opiskelija tuntee perusteita ihmisen kognitiivisista prosesseista, kuten tarkkaavaisuus ja havaitseminen, ja eri aistien toiminnasta. Opiskelija myös tuntee eri syöte- ja tulostemodaliteetit vuorovaikutuksessa ja ymmärtää näiden suhdetta ihmisen tiedonkäsittelyyn. Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen yleisiä perusteita erilaisissa käyttökonteksteissa, mm. graafisissa käyttöliittymissä, pienissä laitteissa ja jokapaikan tietotekniikassa. Opiskelija osaa alkeita käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja ymmärtää iteratiivisen suunnittelun tärkeyden järjestelmien kehityksessä.

Sisältö

Käyttöliittymät laajemmassa kontekstissa. Käytettävyys ja käyttäjäkokemus. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja Normanin hyvän suunnittelun periaatteet. Käyttäjän ominaisuudet tietojenkäsittelijänä. Käytettävyyden arviointi ohjelmistoprojektissa. Esimerkkejä erilaisista käyttöliittymistä: graafiset käyttöliittymät, henkilökohtaiset kannettavat laitteet, jokapaikan tietotekniikka. Paperiprototyyppien laadintaa ja kokeilua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja viikkoharjoituksiin, toimiminen testihenkilönä ja kokemusten raportointi, tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen osoitettava oheislukemisto, mm. osia kirjoista

  1. Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R., Human-Computer Interaction. Third edition. Pearson Education Ltd. 2004
  2. Norman, D. A., The Design of Everyday Things. Doubleday 1990 (tai uudempi painos).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Perusopinnot (Tietojenkäsittelyoppi)
Informaatiotieteiden yksikkö
Perusopinnot (Vuorovaikutteinen teknologia)
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö