x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS111 Käsitteellinen mallintaminen 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Kangassalo.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lisäksi suositellaan Käsitteelliset mallit ja ontologiat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan ja analysoimaan ihmisen käsitteitä sekä niitä koskevia teorioita sekä muodostamaan ihmisen suunnittelussa käyttämiä inhimillisiä käsitteitä ja käsitejärjestelmiä, tekemään käsitteellisiä malleja eri ontologioita ja periaatteita käyttäen sekä muuntamaan niitä rajoitettuun tekniseen muotoon. Opintojaksolla arvioidaan eri ontologioihin perustuvien käsitteellisten mallien ominaisuuksia sekä tutkitaan nykyisin käytettävien teknisten kuvausmenetelmien hyviä ja huonoja puolia.

Sisältö

Inhimillinen tieto suunnittelun perustana. Intensionaalinen ja ekstensionaalinen mallintaminen. Kohdealueen, sitä koskevan tietämyksen ja sen tietojenkäsittelyn käsitteellisen mallintamisen teoria, tekniikat ja metodologiat. Mutkikkaat abstraktiorakenteet. Käsitteen käsite, käsitteelliset operaatiot, käsitteellinen mallintaminen. Ontologiat, käsitejärjestelmät ja käsitekaaviot. Mallintamisen kielet ja apuvälineet. Tietämyksen esittäminen käsitekielten avulla, tietämyksen rakentaminen ja yhteiskäyttö. Käsitekielten määrittelyn perusteita. Kehityssuuntia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 52 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto:

  1. Margolis, E., Laurence, S., (Eds.) Concepts - Core readings. MIT Press, 1999;
  2. Chen,P.P., Akoka,J., Kangassalo,H., Thalheim,B., (Eds.) Conceptual Modeling: Current Issues and Future Directions. Springer-Verlag, 1999.

Osia kirjoista:

  1. Guarino, N., (ed.), Formal Ontology in Information Systems. IOS Press 1998
  2. Wrobel, S., Concept Formation and Knowledge Revision. Kluwer 1994;
  3. Boman, Bubenko, Johannesson, Wangler, Conceptual Modelling. Prentice Hall 1997.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö