x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA721 Kokeellinen tiedonhaku 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedon tallennus ja haku)
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Kurssi perehdyttää tiedonhaun tutkimuksen keskeisiin menetelmiin, kuten evaluointimenetelmiin, sekä tutkimusasetelmiin ja aineistoihin. Kurssin tarkoitus on antaa valmiuksia tehdä opinnäytetyö tiedonhausta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tutustumaan tiedonhaun tutkimukseen ja arvioimaan käytettyjä menetelmiä. Lisäksi hän tuntee tavallisimmat evaluointimenetelmät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa evaluointiprojektin.

Sisältö

Järjestelmä- ja käyttäjäsuuntautunut evaluointi. Evaluoinnin tavoitteet, menetelmät ja kohteet. Testikokoelmat ja kenttäaineistot. Tutkimusongelmien asettaminen, koeasetelman suunnittelu, aineistojen keruu. Tulosten analyysi ja esittäminen. Tiedonhaun evaluointiin sopivat tilastolliset testit. Harjoituksissa tutustutaan tiedonhaun tutkimuslaboratorion testikokoelmiin ja niiden hyödyntämiseen.

Yksin tai ryhmänä tehtävässä harjoitustyössä perehdytään rajattuun evaluointitehtävään, jonka tulokset käsitellään seminaarissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja harjoitustyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivisuus, ahkeruus, harjoitustyön laatu

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Menetelmäopintojen erikoistumisjaksot (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö