x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMP4 Elämyksellinen media ja pelit 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Yliassistentti (interaktiivinen media)

Yleiskuvaus

Jaksolla lähestytään myönteisten ja elämyksellisten käyttökokemusten roolia sekä huvin että hyödyn perspektiivissä, esimerkiksi erilaisia verkkopalveluja tarkastelemalla. Jakso rakentaa perustaa vuorovaikutteisen median käyttökokemusten suunnittelulle, analyysille ja tulkinnalle laajemmassa, kulttuurisen mediakonvergenssin tarjoamassa kehyksessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson keskeinen tavoite on perehdyttää digitaalisten mediamuotojen ominaispiirteisiin, keskittyen erityisesti ymmärtämään vuorovaikutteisuuden ja pelillisyyden eri ilmenemismuotoja. Jaksolla harjaannutaan tunnistamaan erilaisia digitaalisen interaktiivisen median ja pelien muotoja ja lajityyppejä, sekä erittelemään niiden rakenteita ja toiminnallisuuksia erityisesti käyttäjien ja pelaajien näkökulmasta.

Sisältö

Interaktiivisen digitaalisen median keskeiset muodot kuten erityyppiset vuorovaikutteiset tekstit, kuvat, videot, musiikki ja näihin perustuvat verkkopalvelut, sekä sosiaaliset vuorovaikutusympäristöt ja virtuaalimaailmat; pelien lajityypit; myönteisen elämyksen ja käyttökokemuksen asema hyöty- ja vapaa-ajan tuotteissa ja verkkopalveluissa; tieto ja elämys; vuorovaikutteisen ja elämyksellisen median lajityypit, interaktiivisuuden eri asteet ja ilmenemismuodot; median käyttäjien, käyttökulttuurien sekä käyttökokemusten ja -kulttuurien tieteellisen tutkimuksen peruslähtökohdat; konvergenssin mediakulttuuri ja mediaan osallistumisen merkitykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Perusopinnot (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö