x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op

Osaamistavoitteet

Luentosarjan käytyään opiskelijalla on jäsentynyt kuva eri yhteiskuntatieteiden taustalla olevista filosofisista perusteista ja teoreettisista sitoumuksista sekä rakentunut ajatuksellinen pohja eriytyneiden tieteenalojen väliselle vuorovaikutukselle. Opiskelija kiinnostuu luentojen aiheesta saatuaan laajan näkökulman yhteiskuntatieteisiin ja niiden nykytilaan. Opiskelija ymmärtää filosofisen ajattelun merkityksen sekä tuntee yhteiskuntateorioiden historian ja nykykeskustelun pääpiirteet ja kykenee hahmottamaan niiden avulla tämänhetkistä yhteiskunnallista todellisuutta.

Sisältö

I osa: Yhteiskuntatieteiden filosofiset ja historialliset perusteet
1.Filosofian 'harrastamisen' merkityksellisyys: miksi yhteiskuntatieteiden opiskelijan/tutkijan on hyvä tuntea filosofiaa.
2. Antiikin filosofia ja keskiajan teologia ”yhteiskuntatieteinä”.
3. Filosofia ja yhteiskunta uudella ajalla. Nykyaikaisten yhteiskuntatieteiden synty ja irtautuminen filosofiasta ja teologiasta. Moderni ihminen ja yhteiskunta.
4 Yhteiskuntatieteet (ihmistieteet) ja luonnontieteet.
5 Yhteiskuntatieteiden moni-ilmeisyys. Yhteiskunnallisten ristiriitojen, ideologioitten ja eri aikakausien keskeisten ongelmien välittyminen yhteiskuntatieteisiin.
6. Miksi suuret klassikot (esimerkiksi Aristoteles, Smith, Marx, Nietzsche) ovat suuria.
7. Järki, tieto, arvot ja politiikka. Moderni ja postmoderni.
8. Minne olemme menossa. Edistysoptimistit, pessimistit ja pragmaatikot.

II osa: Yhteiskuntatieteiden keskeisiä käsitteitä
Vastaa kysymykseen Miten jäsentyy teoreettisesti tämänhetkinen yhteiskunnallinen todellisuus?
Kurssin tässä osassa eri luennoitsijat antavat opiskelijalle kaikille
yhteiskuntatieteille yhteisten käsitteiden kautta jäsentyvää kuvaa
yhteiskunnallisista ilmiöistä ja tarjoavat näihin laajan teoreettisen
perspektiivin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentosarja (yht. 24 h/3 op) jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään yhteiskuntatieteiden filosofiaa ja historiaa (12 h). Toisessa osassa tematiikkaa jatketaan siten, että keskeisten yhteiskuntatieteellisten käsitteiden kautta tarjotaan teoreettinen perspektiivi yhteiskunnallisiin ilmiöihin (12 h).
Kurssilla on käytössä Moodle-opetusalusta, https://learning.uta.fi, jolla julkaistaan luentosarjan sisältö ja ohjelma sekä luennoitsijoiden monisteita/kalvoja ja kirjallisuusluetteloita. Luennot videoidaan Porin yksikköön.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssilla kirjoitetaan pohdiskeleva ja omia oppimiskokemuksia ilmentävä oppimispäiväkirja. Tämän kirjoitusohjeet ovat kurssin Moodle-alustalla, https://learning.uta.fi. Kukin opiskelija palauttaa kirjoituksensa omaan oppiaineeseensa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi järjestetään 3. ja 4. periodin aikana.

Lisätietoja

Vastuuoppiaineet: Politiikan tutkimuksen oppiaineet ja Sosiaalityön oppiaine

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yliopistopalvelut
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö